RAMMERNE FOR EN NY FORÆLDREANSVARSLOV

Da forældreansvarsloven blev lavet i 2007 overhørte politikerne de mange fagpersoner som kritiserede loven. Fagpersoner som allerede den gang forudså de perverse situationer børn er havnet i dag, hvor de tvinges på samvær eller har bopæl hos psykopatiske, voldelige og krænkende forældre. I stedet lyttede politikerne blandt andet til Foreningen Far, der ønskede en ligestillingslov med fokus på fædrene i stedet for fokus på barnets bedste.

Nu har FN givet Danmark 6 måneder (fra marts 2016) til at komme med et handlingsplan for at ændre Forældreansvarsloven så den overholder menneskerettighederne. En kritik der kommer i kølvandet på kritikken fra EU.

Her er et udspil til ændringer fra nogle af de fagfolk, der ikke blev hørt for 9 år siden. Netværket Mor tilslutter sig udspillet, der sætter barnets tarv tilbage i centrum.


Rammerne for en ny forældreansvarslov

Rammerne for en ny forældreansvarslov skal være baseret på:
  • at FN’s Børnekonvention overholdes. Barnet skal først og fremmest sikres et liv med omsorg,tryghed, sikkerhed og færrest mulige belastninger. Det afgørende for alle beslutninger om barnetsforhold skal være barnets interesse i resultatet af beslutningen. Rammen “barnets bedste” skaludfyldes konkret af beslutningsmyndigheden ud fra det konkrete barns behov uden på forhåndfastlagte generelle krav til fortolkningen eller bevisvurderingen,
  • at forældre ikke har ejendomsret til et barn,
  • at samvær kun skal fastsættes, hvis det er til gavn for barnet,
  • at den nuværende praksis med tvang overfor barnet og dets primære omsorgsperson skal ændres.Samvær skal ikke kunne tvangsgennemføres for enhver pris. Barnet skal ikke tvinges til samværmod sin vilje,
  • at myndighederne ikke skal kunne tvinge til fælles forældremyndighed ved uenighed,
  • at forældrene og barnet ikke skal kunne tvinges til deltagelse i en børnesagkyndig undersøgelse,
  • at myndighederne ikke skal kunne gennemtvinge en deleordning ved uenighed,
  • at der skal oprettes en særlig familiedomstol, som skal erstatte statsforvaltningernes,Familiestyrelsens og den almindelige domstolsbehandling af samværs- og forældremyndighedssager. Familiedomstolen skal have specialviden indenfor belastende familierelaterede problemstillinger, som kan påvirke barnets trivsel i negativ retning, herunder om stof- eller alkoholmisbrug, seksuelle krænkelser og psykisk og fysisk vold. Vold omfatter vold mod barnet og vold mod nære familiemedlemmer, som barnet er vidne til. Fysisk og psykisk vold skal defineres i loven, at den nye lov må være forankret i forskningsbaseret og anerkendt viden, herunder om køn ogbarnets trivsel,
  • at forvaltnings- og offentlighedslovens regler samt retsplejelovens regler om syn og skøn skalfølges ved foretagelsen af alle børnesagkyndige undersøgelser og ved overvåget samvær.

Læs hele udspillet her:

http://barnetstarv.nu/rammer_for_ny_foraeldreansvarlov.pdf


Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.