FN: DANMARK PÅBYDES NU AT ÆNDRE DET STORE EKSPERIMENT PÅ FAMILIEOMRÅDET

Pressemeddelelse til Ritzau af 30. marts 2016
fra fagnetværket Barnets Tarv Nu

DET INTERNATIONALE SAMFUND VED FN’S CEDAW-KOMITE PÅBYDER NU DANMARK AT ÆNDRE DET STORE EKSPERIMENT PÅ FAMILIEOMRÅDET MED 18 STEMMER UD AF 19.

Eksperimentet blev for alvor startet med den udskældte forældreansvarslov i 2007. Spørgsmålet er nu om de ca. 100.000 behandlede sager siden lovens ikrafttræden skal genåbnes som følge af afgørelsen fra komiteen, og hvorledes staten vil undskylde for den systemvold, nogle borgere – herunder børn – har været udsat for? Det drejer sig f.eks. om børn, der har været tvunget til samvær med en voldelig forælder eller en psykisk syg forælder. Eller hvor den beskyttende forælder er sat i forvaring uden sædvanlig rettergang indtil barnets opholdssted er blevet oplyst til myndighederne, så barnet kunne overgives til den anden forælder. I nogle sager er beskyttende forældre set flytte til udlandet for at beskytte deres børn mod samvær.

Advokat og mediator Pia Deleuran savner danske mediers omtale af den centrale afgørelse fra CEDAW-komiteen, der i midten af denne måned blev truffet i den højprofilerede mediesag om drengen Oliver, der nu skal tilbagegives til sin mor i Østrig.

Pia Deleuran, der var med til at starte ”Fagnetværket Barnets Tarv NU – for ændring af forældreansvarsloven – og siden også skilsmissepakke 1” i henholdsvis 2008 og 2015 oplyser, at det i afgørelsen fra FN-komiteen ses, at der udtales alvorlig international kritik af det danske familielovgivningseksperiment generelt. Det ses i afgørelsen siderne 14 og 15.

FN-komiteen benytter Oliver-sagen som anledningen til at udtale alvorlig kritik af den konkrete danske familielovgivning og retsplejen på området. Danmark får konkret anvist, hvorledes der skal rettes op, og det bestemmes, at Danmark indenfor ½ år skal stå skoleret med en handleplan.

Det politiske niveau har været bemærkelsesværdig tavs om den alvorlige kritik, og medierne har af en eller anden grund ikke omtalt den epokegørende afgørelse, og de har heller ikke krævet en forklaring fra Folketingets medlemmer, der massivt har bakket lovgivningen op siden vedtagelsen i 2007.

 

Det er ikke første gang Danmark bebrejdes familieretseksperimentet

Også EU’s udvalg for andragender har udtalt voldsom bekymring over den danske lovgivning og praksis. Det skete i november 2013, hvor MetroXpress citerede således fra udvalgets udtalelse:

“ – Den danske forældreansvarslov gør det obligatorisk med samvær for begge forældre, hvilket i visse tilfælde skaber perverse effekter, hvor mødre risikerer fængsel for at beskytte deres barn mod en voldelig far, og hvor en voldelig far kan få samvær og endda fuld forældremyndighed over barnet.”

Advokat Pia Deleuran ønsker på fagnetværkets vegne, at der snarest tages initiativ til ændringer af de kritisable forhold, der overtræder juridiske grundrettigheder og bringer nogle børn i fysisk fare, mens andre skades sjæleligt. I de værste situationer begge dele samtidigt.

Det kan vi ikke tillade sker for at gennemtvinge en ligestilling mellem kønnene. I en retsstat har borgerne krav på en konkret vurdering af deres sag, og borgerne – og herunder børnene har ret til beskyttelse mod overgreb. Denne retlige proces har lovgiverne afskåret i Danmark i samværssager, og borgerne kan ikke føre vidner eller få den børnesagkyndige, der medvirker, udspurgt.

Dette er nogle af de forhold, der straks må ændres med henvisning til den nye afgørelse fra FN-komiteen.

En egentlig kulegravning efterlyses og en undskyldning fra Statens side med tilbud om genåbning af de alvorlige sager må organiseres, så tilliden til myndighederne kan reetableres.

Vi kan kun takke det internationale samfund for afgørelsen og må forvente en øjeblikkelig udmelding om grundlæggende ændringer af lovgivningen og tilhørende praksis samt tilbud om genopretning til de berørte fra dansk side. Hvis dette ikke sker, må det nye monitoreringsredskab GREVIO i tilknytning til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet – Istanbul-konventionen i daglig tale – opfordres til at gå konkret ind i problemstillingerne, så overgrebene kan ophøre, udtaler advokat Pia Deleuran og peger på, at alle børn er alles børn, når det kommer til beskyttelsen af børnene.

Læs CEDAW-komitéens afgørelse her.


Netværket Mor:

Danmark krænker menneskerettighederne, og nu har en dom fra FN endnu en gang understreget dette!

Hvis ikke medierne (ej heller danske public-service kanaler) vil dække, at EU og FN’s kritik undergraver fundamentet for Forældreansvarsloven, så må vi sammen bruge de sociale medier til at få budskabet ud.

Del derfor meget gerne!


Læs også:

Institut for menneske rettigheder:
Ret til et liv uden vold

Menneskerettighederne forpligter stater til at beskytte individer mod overgreb fra andre, det gælder ikke mindst vold i nære relationer.

Danmark har i mange år arbejdet for at forebygge og beskytte mod vold. I år (aug. 2014) har Danmark tiltrådt Europarådets Konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Tiltrædelsen gør det aktuelt at belyse konventionens betydning for dansk lovgivning og praksis herunder, hvorvidt den danske indsats er tilstrækkelig.

Download hele rapporten her:

http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ret_til_et_liv_uden_vold_pdfa.pdf


 

4 Comments

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.